Từ Hy Thái hậu , người phụ nữ làm sụp đổ cơ nghiệp nhà thanh – Phần 4

Công sứ liệt cường kháng nghị nhưng Từ Hy bỏ ngoài tai, lại đem sai quân đi đánh các sứ quán trong tám tuần lễ. Công sứ nước Đức, thư ký sứ quán nước Nhật bị giết khi đi đường. Tức thì... Read More | Share it now!